สปา มีการแบ่งประเภทโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ISPA ดังนี้

การแบ่งประเภทของกระทรวงสาธารณสุข
ตามคำนิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 ได้กำหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว้ 3 แบบ คือ
1.  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ
2.  กิจการนวดเพื่อสุขภาพ
3.  กิจการนวดเพื่อเสริมสวย
โดยให้รายละเอียดในประเภทกิจการสปาเพื่อสุขภาพไว้ว่า เป็นการประกอบกิจการที่ให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพ โดยประกอบไปด้วยบริการหลักและบริการเสริมประเภทต่างๆบริการหลักคือการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ส่วนบริการเสริม คือกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ที่ควรจัดให้มีเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของลูกค้าและเป็นลักษณะเด่นของสปาแห่งนั้นๆ

การแบ่งประเภทของ ISPA
ตามคำนิยามของ The International Spa Association หรือ ISPAแบ่งชนิดของสปาออกเป็น 7 ประเภท คือ
1.  Club Spa คือสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเฉพาะสมาชิก
2.  Day Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ลูกค้าสะดวกต่อการเดินทางมาใช้บริการ เช่นในห้างสรรพสินค้า หรือตามสนามบิน ลูกค้าจะเป็นลักษณะขาจร เป็นสปาที่ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการมากที่สุด
3.  Hotel & Resort Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ภายในหรือในบริเวณเดียวกันกับโรงแรมหรือรีสอร์ท คล้ายกับ Day Spa แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า
4.  Cruise Ship Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในเรือ
5.  Mineral Spring Spa คือสปาที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำพุร้อน หรือน้ำแร่ธรรมชาติ เน้นการบำบัดโดยการใช้ความร้อนของน้ำ หรือแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ใช้เกลือมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษา เช่น บ่อน้ำพุร้อน
6.  Destination Spa คือสปาที่ตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นหลักโดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีความต้องการการพักอยู่เป็นระยะเวลานาน เพื่อผ่อนคลายและปรับปรุงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
7.  Medical Spa คือสปาที่ตั้งโดย พ.ร.บ.สถานพยาบาล โดยมีแพทย์ และพยาบาลดูแลกำกับ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม เช่น การนวดกดจุด การฝังเข็มเพื่อความงาม และการเลิกสารเสพติด เป็นต้น

แม้จะมีการแบ่งประเภทชัดเจน แต่ด้วยความใกล้เคียงกันมาก ในปี พ.ศ.2551 จึงมีการแบ่งประเภทสปาออกเป็น2 ประเภท แบบง่ายๆ คือสปาแบบมีที่พักและสปาแบบไม่มีที่พัก

สปา มีการจัดประเภทไว้หลากหลายประเภทตามลักษณะการให้บริการและสถานที่ แต่จุดประสงค์หลักของการสปา คือการบำบัดสุขภาพทางกายและทางใจเพื่อปรับสมดุล และส่งเสริมสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นนั่นเอง