เคาน์เตอร์ไม้ที่สร้างรายได้อยากมาก

0
306

เคาน์เตอร์ไม้ที่สร้างรายได้อยากมาก

เคาน์เตอร์ไม้ไม้ยังสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ได้อีกมาก โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางและสหภาพยุโรปที่มีกำลังซื้อสูง ส่วนตลาดอาเซียนมีโอกาสขยายตัวได้เป็นลำดับ ในขณะที่ตลาดสหภาพยุโรป แม้มีกำลังซื้อสูง แต่มีข้อจำกัดด้านมาตรฐานวัตถุดิบ และสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับตลาดสหรัฐฯและญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงจำเป็นต้องปรับตัวในการพัฒนาการออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ในขณะที่ทางภาครัฐส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้เรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารงานให้เป็นสากลมากขึ้น และร่วมมือกับภาคเอกชนในการเปิดตลาดใหม่ ด้วยความร่วมมือดังกล่าวย่อมเป็นโอกาสให้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น